Prezentare Geografică

 

Înaintând dinspre Săveni pe Drumul Judeţean 282, după aproximativ 10 km, călătorului îi apare în faţă o localitate, reşedinţă de comună, cu numele de Hăneşti.

Din punct de vedere geografic teritoriul comunei Hăneşti este situat în partea de nord-est a Câmpiei Moldovei, în subdiviziunea Podişului Jijiei superioare şi al Başeului, fiind străbătut de la vest la est de râul Başeu. În cadrul judeţului ocupă o poziţie central-estică, fiind situat la 47 km distanţă de oraşul Botoşani şi la 11 km de oraşul Săveni, având ca limite în vest com. Vlăsineşti, în nord-vest com. Avrămeni, în nord-est com. Manoleasa, în est com. Mihălăşeni, în sud com. Dobîrceni iar în sud-vest com. Dîngeni.

Satul Hăneşti face parte, alături de satele Borolea, Sarata-Basarab, Slobozia şi Moara Jorii, din comuna cu acelaşi nume şi prezintă un trecut istoric foarte bogat dar şi o evoluţie spectaculoasă a fenomenelor şi proceselor geografice.

Geostructural este amplasat pe o unitate de platformă veche, numită Platforma Moldovenească, care reprezintă continuarea pe teritoriul ţării a Platformei Ruse, fiind alcătuită dintr-un fundament şi o cuvertură. Fundamentul este de vârstă precambriană şi constituie cel mai vechi depozit de straturi sedimentare din ţara noastră. Peste fundament sunt întâlnite depuneri sedimentare ale neogenului, acoperite cu o cuvertură subţire de formaţiuni cuaternare.

Relieful aparţine unui peisaj sculptat în pliocen-cuaternar şi este format de interfluviile sub formă de platouri şi culmi colinare fragmentate de o serie de văi dintre care cea mai importantă este Valea Başeului, atât prin şesul cât şi prin cuestele pe care le formează. În cea mai mare parte relieful comunei este unul de dealuri asimetrice cu diferenţe mici de altitudine: „Dealul Geamăna”, „Dealul Holm”, „Dealul Sărăturile”, „Dealul Coşerelor”. Procesele geomorfologice întâlnite sunt dintre cele mai variate: ravenarea, torenţialitatea, spălarea în suprafaţă şi alunecările de teren, care pe anumite areale creează adevărate peisaje geomorfologice.

Clima regiunii se încadrează climatului temperat-continental cu nuanţă excesivă şi este influenţată de poziţia geografică a comunei. Temperatura medie anuală este de 8,3 grade C, precipitaţiile sunt cuprinse între 550 – 600 mm/an iar vânturile dominante sunt cele din nord-vest, sud-est şi nord-est. Ultimul îşi are originea în anticiclonul euroasiatic şi se manifestă iarna sub forma „Crivăţului”.

Apele de suprafaţă care se află pe teritoriul satului sunt: râul Başeu, pârâul Avrămeni şi iazul Hăneşti. Başeul izvorăşte din Dealul Ibăneşti, de la altitudinea de 330 m, prezentând un bazin hidrografic de 961 km² şi o lungime de 106 km. Pe cursul mijlociu al râului în cadrul albiei majore a fost amenajată o acumulare piscicolă în suprafaţă totală de 420 ha.

Apele subterane sunt cele cuprinse în depozite acumulative de terasă şi depozite acumulative de şes. Învelişul de sol din zona Hăneşti este foarte variat şi cuprinde: molisoluri, argiluvisoluri, soluri hidromorfe, soluri halomorfe şi soluri neevoluate, desfundate şi trunchiate. Predominante sunt molisolurile prin cernoziom, cernoziom cambic şi cernoziom argiloiluvial, fapt care redă o calitate superioară terenurilor agricole.

Vegetaţia şi fauna reprezintă zona de silvostepă şi sunt influenţate de trei coordonate importante: râul Başeu, pădurea şi iazul Hăneşti care formează totodată şi un ecosistem, conferind satului o notă de originalitate. Pădurea de foioase şi pajiştile aride sunt principalele areale în care speciile de vegetaţie şi exemplarele faunistice se completează reciproc.

Totalitatea elementelor din cadrul natural al satului Hăneşti, privite în strânsă legătură şi interdependenţă, formează un landşaft geografic specific Câmpiei Moldovei.

Contact

Adresa: Localitate: Hanesti
             Strada: Saveni nr.2
             Judet: Botosani
             Cod postal: 717195
Telefon: 0231-549102
             0231-549044
Fax: 0231-549102
E-mail: primaria.hanesti@gmail.com

Program de audiențe

Primar:
         Prima zi de Luni a fiecărei luni,
                  între orele 10:00 –13:00
Viceprimar:
         Prima zi de Marți a fiecărei luni,
                  între orele 10:00 –13:00
Secretar:
        Prima zi de Miercuri a fiecărei luni,
                  între orele 10:00 –13:00

Program de lucru

 

Luni - Joi 
8:00 - 16:00

Vineri
8:00 - 14:00