Urbanism

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL : Miercuri 9:30 - 14:30

Lucratori :

 • sing. Petrariu Madalina-Maria-0745971477

Adresa Primariei Hanești - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pentru celelalte zile lucratoare, persoana de contact :

 • Telefon: 0765711543-Viceprimar Manole Lucian

Scopul emiterii certificatului de urbanism:

 1. Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administratiei pub lice judetene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor și conditiile necesare in vederea realizarii unor investitii, tranzactii imobiliare ori a altor operatiuni imobiliare, potrivit legii.
 2. Certificatul de urbanism trebuie emis pentru adjudecarea prin licitatie a lucrarilor de proiectare și de executie a lucrarilor publice, precum și pentru intocmirea documentatiilor cadastrale de dezmembrare a terenurilor situate in intravilanul localitatilor, in cel putin 3 parcele, atunci cand operatiunile respective au ca obiect realizarea de lucrari de constructii și de infrastructura. in cazul vanzarii sau cumpararii de imobile, oricare dintre partile actului juridic are posibilitatea, conform dispozitiilor alin. (3), de a solicita emiterea certificatului de urbanism. 

Documente necesare pentru emiterea certificatului de urbanism pentru lucrari de construire/desfiinfare (cerere tip conform Ordin nr. 839/12.10.2009 pentru aprobarea "Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcfii", cu modificarile și completarile ulterioare):

 1. Cererea-tip (formularul-model F.1 "CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism"), in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzand:
  1. elementele de identificare a solicitantului;
  2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral și numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
  3. elementele care definesc scopul solicitarii;
 2. Planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:
  1. pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru și publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1 :10.000, 1 :5.000, 1 :2.000, 1: 1.000, 1 :500, dupa caz, eliberat, la cerere, de catre oficiul de cadastru și publicitate imobiliara;
  2. pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru și publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan și extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de catre biroul de cadastru și publicitate imobiliara.
  3. in situatia in care amplasamentul imobilului nu este evidentiat in planurile cadastrale sau topografice ale localitatii/teritoriului administrativ (la scarile 1 :500, 1 :2000 sau 1: 10.000, dupa caz) aflate in gestiunea oficiului de cadastru și publicitate imobiliara teritorial, pentru identificarea imobilului solicitantul va putea prezenta, dupa caz, informatii privind:
   • localitatea, numarul cadastral și numarul de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
   • elemente de reper, general cunoscute;
   • numarul de ordine și suprafata de teren inscrise in Registrul agricol;
   • plan de situatie extras din cadrul unor studii și/sau planuri urbanistice elaborate anterior in zona.
   • Titlu de proprietate/ act de vanzare-cumparare/alte documenente doveditoare care sa ateste proprietatea imobilului.
   • Adeverinta privind inscrierea in registrul agricol, in care sa fie evidentiata parcela cadastrala a proprietatii.
 3. Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie.
 4. Act de identitate a proprietarului in copie sau procura notariala a persoanei care il reprezinta pe proprietar, in copie.

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor conform prevederilor din HCL nr 20 din 29.04.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in comuna Hanești pentru anul fiscal 2023. 

In domeniul constructiilor taxele se stabilesc in funtie  de valoarea acestora sau a instalatiilor, de suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate astfel: 

 • Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, in functie de suprafata pentru care se solicita: 
Suprafata teren pentru care se solicita C.U.{mp) lei 
- Pana la 150 mp. inclusiv
6,00
- Între 151-250 mp. inclusiv
7,00
- Între 251-500 mp. inclusiv
9,00
- Între 501-750 mp. inclusiv
13,00
- Între 751-1.000 mp. inclusiv 16,00
- Peste 1.000 mp. inclusiv 14,00+0,01 lei/mp. pentru
fiecare mp. care depașește 1.000 mp.
 • Pentru prelungirea certificatelor de urbanism taxa este egala cu 30%din cuantumul taxei initiale pentru eliberarea certificatului de
  urbanism.
 • Pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si branșamente la retelele publice de apa, energie electica, telefonie și televiziune prin cablu-13 pentru fiecare instalatie.
 • Pentru eliberarea avizului Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului -17 lei 'in anul 2023.
 • Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala și adresa -9 lei
 • Pentru eliberarea carnetului de comercializare produse agricole -26 de lei 'in anul 2023.

ACTELE SE DEPUN LA REGISTRA TURA COMUNEI HANEȘTI


Alte informatii aici:

Contact

Adresa: Localitate: Hanesti
             Strada: Saveni nr.2
             Judet: Botosani
             Cod postal: 717195
Telefon: 0231-549102
             0231-549044
Fax: 0231-549102
E-mail: primaria.hanesti@gmail.com

Program de audiențe

Primar:
         Prima zi de Luni a fiecărei luni,
                  între orele 10:00 –13:00
Viceprimar:
         Prima zi de Marți a fiecărei luni,
                  între orele 10:00 –13:00
Secretar:
        Prima zi de Miercuri a fiecărei luni,
                  între orele 10:00 –13:00

Program de lucru

 

Luni - Joi 
8:00 - 16:00

Vineri
8:00 - 14:00